เรียนรู้วิธีการใช้งาน INTTRA พอร์ทัลเว็บ


ลงทะเบียน

  • ลงทะเบียน: • ไปยัง https://www.inttra.com/account/ แล ้วเลือกลงทะเบียนบัญชบี รษิ ัทใหมห่ ากส านักงานของคณุ ยังไมเ่ คยใชบ้ รกิ าร INTTRA • หากคณุ ไมแ่ น่ใจวา่ ส านักงานของคณุ เคยใชบ้ รกิ ารหรอื ไม่ โปรดติดต่อทีมงานบริการของเราผ่านทางแชทหรืออีเมล • ส าหรับการลงทะเบยีนผใู้ชใ้หม่ โปรดดวู ดิ โีอทมี่ ชี อื่ วา่ “เพมิ่ ผใู้ช”้ ใตส้ ว่ น “การฝึกด ้วยตนเอง” 


อนุมัติเข้าใช้งาน

  •  รับการอนุมัติ: • เมื่อการลงทะเบียนของคุณได ้รับการอนุมัติแล ้ว คณุ จะไดร้ับอเีมลตอ้นรับพรอ้ มกบั ค าแนะน าเกยี่ วกบั วธิกี ารเปิดใชง้าน id ผใู้ชข้ องคณุ และก าหนดคา่ บัญชขี องคณุ • หากคุณไม่ได ้รับ โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์อีเมลสแปม/ขยะก่อนติดต่อทีมงานฝ่ ายบริการของเรา


อนุมัติจากสายเรือ

  • . เพมิ่ ผใู้ช ้ • บริษัทของคุณสามารถมีผู้ใชห้ ลายคนทลี่ งทะเบยีนกบั INTTRA ตามที่คุณต ้องการ • ส าหรับการลงทะเบยีนผใู้ชใ้หม่ โปรดดวู ดิ โีอทมี่ ชี อื่ วา่ “เพมิ่ ผใู้ช”้ ใตส้ ว่ น “การฝึกด ้วยตนเอง” • ในการเพมิ่ ผใู้ชไ้ปยังบัญชีคณุ ตอ้ งมบี ทบาทเป็นผดู้ แู ลระบบ • หากคุณต ้องการบทบาทผู้ดูแลระบบ โปรดติดต่อทีมงานฝ่ ายบริการของเรา


เริ่มใช้งาน

  • เพมิ่ ผใู้หบ้ รกิ ารขนสง่ • โปรดสง่ การเชอื่ มตอ่ เพอื่ รอ้ งขอผใู้หบ้ รกิ ารขนสง่ ไปยังผใู้หบ้ รกิ ารขนสง่ ในเครอื ขา่ ยของ INTTRA ทัง้หมดทคี่ ณุ มคี วามสมั พันธเ์ชงิพาณชิ ยอ์ ยแู่ ลว้ • โปรดมอบขอ้ มลู ทเี่ กยี่ วขอ้ งทัง้หมดทผี่ ใู้หบ้ รกิ ารขนสง่ รอ้ งขอ การท าเชน่ นี้จะชว่ ยเรง่ ความเร็วส าหรับกระบวนการอนุมัติ • หากคณุ ตอ้ งการเพมิ่ ผใู้หบ้ รกิ ารขนสง่ ใหม่ โปรดดวู ดิ โีอทมี่ ชี อื่ วา่ “เพมิ่ ผใู้หบ้ รกิ ารขนสง่ ” ใตส้ ว่ น “การฝึกดว้ยตนเอง”


ขอเพิ่มผู้ใช้งาน

  • . ผใู้หบ้ รกิ ารขนสง่ ไดร้ับการอนุมัติ • การอนุมัตกิ ารจับคมู่ ักใชเ้วลา 72 ชวั่ โมงท าการ แต่อาจมีความแตกต่างกันไปตามผู้ใหบ้ รกิ ารขนสง่ หากมคี าถาม โปรดสง่ อเีมลไปยัง service@inttra.com • เมอื่ บัญชขี องคณุ ไดร้ับการอนุมัตโิดยผใู้หบ้ รกิ ารขนสง่ INTTRA จะสง่ การแจง้เตอื นทางอเีมลใหก้บั คณุ หลังจากนัน้ คณุ จะสามารถเรมิ่ สง่ การจอง (หรอื ค าสงั่ ในการจัดสง่ ส าหรับประเทศจนี ภาคเหนือ) และค าแนะน าในการจัดสง่ ผา่ นทาง INTTRA


ขอเพิ่มสายเรือ

  •  เริ่มธุรกรรม • ส าหรับการฝึกอบรมเกยี่ วกบั วธิกี ารสง่ ธรุ กรรมผา่ นทางเว็บไซต์ของ INTTRA โปรดดสู ว่ น “การฝึกด ้วยตนเอง” ในหน้านี้ • โปรดทราบวา่ เรามสี มั มนาทางเว็บไซตใ์นภาษาตา่ ง ๆ ส าหรับผลติ ภัณฑแ์ ละความสามารถในการท างานแตล่ ะรายการของเรา • ส าหรับขอ้ มลู เพมิ่ เตมิเกยี่ วกบั ผลติ ภัณฑ์E2OPEN ใด ๆ โปรดสง่ อเีมลไปยัง service@inttra.com

เรียนรู้ด้วยตนเอง